Общи условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МЕБЕЛИ КАМБО”
ООД, наричано по-долу "МЕБЕЛИ КАМБО”, от една страна, и Потребителите на интернет
страници и услуги, намиращи се на домейн www.kambo-shop.com (наричани по-долу
Потребители), от друга.
„МЕБЕЛИ КАМБО” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република
България с ЕИК 126095775 със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул.
Съединение No 106, имейл адрес: kamboshop@abv.bg телефон: 0887475437
„МЕБЕЛИ КАМБО” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и
притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 184669 .
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате
информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.kambo-shop.com
(наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.kambo-shop.com всеки
Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „МЕБЕЛИ КАМБО” и
общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "МЕБЕЛИ КАМБО”, като уреждат
отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за
регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „МЕБЕЛИ
КАМБО”. С натискане на виртуален бутон "Регистрация" се счита, че сте запознати с Общите
условия и се задължавате да ги спазвате.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от „МЕБЕЛИ КАМБО” на Потребителя, представляват
услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „МЕБЕЛИ КАМБО” e електронен магазин, достъпен на сайта www.kamboshop.com , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за
покупко-продажба, доставка и монтаж на предлаганите от "МЕБЕЛИ КАМБО” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 3 (1) „МЕБЕЛИ КАМБО” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на
лог-файлове на сървъра на www.kambo-shop.com и на IP адреса на Потребителя.
(2)Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.
(3)Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.
(4) „МЕБЕЛИ КАМБО” има право да събира и използва информация относно
Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може
да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес,
телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при
регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва
или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „МЕБЕЛИ КАМБО”.
Чл. 4 (1) „МЕБЕЛИ КАМБО” полага дължимата грижа и отговаря за защита на
информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на
настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или
злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията,
„МЕБЕЛИ КАМБО” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “МЕБЕЛИ КАМБО” възникне
задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни
държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5 (1) „МЕБЕЛИ КАМБО” събира и използва информацията по чл. 4 за целите,
предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „МЕБЕЛИ КАМБО”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с
обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.
.
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна
форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „МЕБЕЛИ
КАМБО”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено
потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла
на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с
настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на
съответен носител в сървъра на „МЕБЕЛИ КАМБО”, чрез общоприет стандарт за
преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане,
електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на
цитирания закон. „МЕБЕЛИ КАМБО” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP
адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “МЕБЕЛИ КАМБО” по начин, който позволява неговото съхраняване и
възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да
предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „МЕБЕЛИ КАМБО” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “МЕБЕЛИ КАМБО” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и
парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други
права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния
магазин на „МЕБЕЛИ КАМБО”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да
въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което
представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има
договорни отношения с регистрираната от него МЕБЕЛИ КАМБО-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите
мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „МЕБЕЛИ КАМБО” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи
отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се
извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни
чрез сайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”, при спазване на условията и изискванията за достъп,
определени от „МЕБЕЛИ КАМБО”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да
въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си
данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”, за да
сключват договори за продажба и услуги на предлаганите от „МЕБЕЛИ КАМБО” стоки в
електронния магазин.
(2) Договорът се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез
уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”.
Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или
идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да
влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „МЕБЕЛИ
КАМБО”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да
избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез
интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че
поръчката му е приета.
(5) Потребителят може да направи поръчка на стока, която не е в наличност, а ще бъде
изработена по посочени характеристики. В тези случай се прилага изрично уговореното между страните.
(6) Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.                                                                                         (7) При добавяне на налична и неналична стока в кошницата за пазаруване, Потребителят може да избере дали наличната стока да бъде доставена в самостоятелна доставка или да бъде доставена заедно с неналичната за момента на поръчката стока.                                                                   
(8) При поръчка на неналична стока, служител на „МЕБЕЛИ КАМБО“ ООД ще се свърже с Потребителя с информация за размера на аванса и на дата за доставка на стоката.                     
(9) При Неналична стока Клиентът извършва авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, след разговор със служител на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД.                                                               
(10) Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане.                            
(11) При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.                                                                                                                                  (12) Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.
(13) Краен срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка.
(14) При забава на изпълнението на поръчката по вина на Продавача, последният дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от авансово платената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, Клиентът има право да развали едностранно договора, като "МЕБЕЛИ КАМБО" ЕООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на договора.
(15) В случай, че в срок от 30 /тридесет дни/ след получаване на потвърждение по телефона от служител на "МЕБЕЛИ КАМБО"  ООД за изпълнение на договора и готовност за експедиция на стоката, Клиентът не е получил същата, "МЕБЕЛИ КАМБО"  ООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на "МЕБЕЛИ КАМБО" ООД .

ЦЕНИ
Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на
уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на
очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „МЕБЕЛИ
КАМБО”, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”.
(3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.
Чл. 12 „МЕБЕЛИ КАМБО” си запазва правото да променя по всяко време и без
предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма
да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 13 (1) „МЕБЕЛИ КАМБО” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в
онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „МЕБЕЛИ
КАМБО”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на
една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на
заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се
намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само
действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по
свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.kambo-shop.com е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна или дебитна карта, и
чрез периодични вноски на изплащане.
(2) Наложен платеж . – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.
(3)    Плащане с банкови карти (чрез виртуален ПОС терминал) – Плащания в електронния магазина на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД  могат да бъдат направени със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Потребителска V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
(4) Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:
МЕБЕЛИ КАМБО ООД,
IBAN КОД: BG82RZBB91551087122119,
BIC КОД: RZBBBGSF,
БАНКА: РАЙФАЙЗЕНБАНК АД
(5) Покупка на изплащане – Покупка на изплащане е възможна при покупки на обща стойност над 150 лв. Потребителят може да кандидатства за покупка на кредит към една от двете партньорски фирми на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД, предлагащи финансиране на покупки на изплащане – TBI и UniCredit . На последната стъпка от процеса на пазаруването Потребителят може да попълни формата за кандидатстване.
(6) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен
платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на
куриера при получаването на стоката.
Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик
на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията
и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 17 „МЕБЕЛИ КАМБО” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ
трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „МЕБЕЛИ КАМБО”.

ДОСТАВКА
Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез собствен транспорт на
„МЕБЕЛИ КАМБО“ или чрез куриерски услуги до посочен от Потребителя офис или
адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на
Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.kambo-shop.com .
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „МЕБЕЛИ КАМБО” има право да се свърже с
Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или
доставката.
(3) При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде
изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.
(4) „МЕБЕЛИ КАМБО“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите,
когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително,
когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 работни дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.
Чл. 19 Сроковете за доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки са :
(1) За налични стоки, поръчани до 14 часа българско време – до 5 работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката.
(2) За налични стоки, поръчани след 14 часа българско време – до 5 работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката.
(3) “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД си запазва правото едностранно, без да информира Потребителя, да удължава посочените срокове при настъпили форсмажорни обстоятелства.
(4) За неналични стоки, служител на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД ще предостави допълнително информация на Потребителя за срока на доставка.
(5) При доставка на мебели услугата Транспорт включва доставката на поръчаната стока до входната врата на сградата на посочения адрес, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.
(6) При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
При извънредни обстоятелства „МЕБЕЛИ КАМБО” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по
преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да
уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не
стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките
се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на
лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето,
получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „МЕБЕЛИ
КАМБО” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от
разстояние автоматично се разваля, като „МЕБЕЛИ КАМБО” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.
Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за
доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на
съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на
стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя.
Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните
такси или да получи пратката.
Чл. 23 „МЕБЕЛИ КАМБО” си запазва правото да променя наличните методи на доставка
и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на
доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина,
без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на
стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми
писмено „МЕБЕЛИ КАМБО” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с
фактурата, като ги предаде на „МЕБЕЛИ КАМБО” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(4) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без
да уведоми „МЕБЕЛИ КАМБО” за забавянето и без да предостави уважителна причина за
същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(5) Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
(6) Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
(7) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
(8) В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “МЕБЕЛИ КАМБО” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.
Условията за връщане на стока описани по-горе важат за Потребители, закупили стоки на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки от физическия магазин на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.
Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на
същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно
персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с
разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати
поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и
видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е ползвана, прана или по друг начин употребявана, „МЕБЕЛИ КАМБО” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ
чл.26 Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
(1) “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.
(2) При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. Хасково, Източна индустриална зона, бул. Съединение 106, за отдел Рекламации от електронен магазин.
(3) При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.
(4) Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД . Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД поема гаранция само при доказан производствен дефект.
(5) Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
(6) Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД не отговаря за тези недостатъци.
(7)Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, за всички мебели , считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.
(8) Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД.
(9) При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД.
чл.27 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД  е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД и Потребителя за решаване на спора.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(3) Гаранцията не влиза в сила при:
- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
(4) “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
Чл. 28 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за
продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно
разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
(2) Не се счита съществено несъответствието, когато се дължи на различното
възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори, което е резултат от
обичайните използвани технологии.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 29 „МЕБЕЛИ КАМБО” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие
да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се
използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 30 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,
разположени на уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „МЕБЕЛИ КАМБО” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „МЕБЕЛИ КАМБО”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или
възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако
се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие
че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно
предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална
собственост върху ресурсите на „МЕБЕЛИ КАМБО”, „МЕБЕЛИ КАМБО” има правото да
претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до
предлагани от „МЕБЕЛИ КАМБО” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „МЕБЕЛИ КАМБО” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин
информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите
данни, разположени на уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да
възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин
информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „МЕБЕЛИ КАМБО”.
Чл. 31 (1) „МЕБЕЛИ КАМБО” се задължава да полага дължимата грижа да осигури
възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „МЕБЕЛИ КАМБО” има правото да деактивира или заличи потребителското име и
паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният
наруши право на интелектуална собственост на „МЕБЕЛИ КАМБО” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.
(3) „МЕБЕЛИ КАМБО” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените
услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „МЕБЕЛИ
КАМБО” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
чл.32 Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие "МЕБЕЛИ КАМБО" ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни.
(1) "МЕБЕЛИ КАМБО" ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.
(2) Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.
(3) „МЕБЕЛИ КАМБО” ООД заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.
(4)  “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на информация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: kamboshop@abv.bg
(5) Използвайки този Сайт Потребителят дава съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин.
(6) При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

ПОЛИТИКА НА „МЕБЕЛИ КАМБО“ ООД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ (COOKIES)
“МЕБЕЛИ КАМБО” ООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на „МЕБЕЛИ КАМБО“ ООД използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 33 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между
страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „МЕБЕЛИ КАМБО” или
прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре
ползването на предоставяните от „МЕБЕЛИ КАМБО” услуги.
(3). При прекратяване на договора „МЕБЕЛИ КАМБО” дезактивира потребителския
профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.
Чл. 34 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия
договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на
неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 35 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на
електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което
се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др.
подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да
бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 36 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи
условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия
договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от
повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 37 (1) „МЕБЕЛИ КАМБО” се задължава да уведоми Потребителите за всяко
изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това
обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да
се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За
да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „МЕБЕЛИ КАМБО” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда,
уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без
възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 38 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.